[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2017.11.21

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2017년 11월 21일

 

업데이트항목 : 

 

Trojan.Ransom.Spora.Gen.1 CF1

Trojan[Ransom]/Win32.Zerber5A1

Trojan-Ransom.Win32.Zerber.clyu1C7

Ransom_c.GYY30E

Trojan-Ransom.Cerber (A)7BF

 

 

 

 외1890개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼