[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2018.04.24

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2018년 4월 24일

 

업데이트항목 : 

 

- Win32:Malware-genE8A

- Win.Downloader.50691-1 501

- Win32:Sinowal-GB [Trj]789

- Trojan.Win32.Cosmu!O 653

- Trojan-Downloader.Win32.VB.eex (v)2FB

 

 외 15,147개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼