[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2018.07.23

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2018년 7월 23일

 

업데이트항목 : 

 

- Worm.Win32.Mira.a (v)CE8

- ransomTrojan.Agent.CCPK7CE

- Trojan/Win32.Agent.icgh6C2

- ransomWin32:Malware-gen010

- ransom Trojan.Agent.CCPK992

 

 외 31,000개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼