[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2018.08.22

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2018년 8월 22일

 

업데이트항목 : 

 

- Troj.Ransom.W32.Wanna.toNzAC6

- TR/Ransom.Gen7CB

- Ransom.WannaCrypt.S167034492C

- Troj.Ransom.W32.Wanna.toP01A5

- Troj.Ransom.W32.Wanna.toP0DD3

 

 외 58,675개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼