[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2018.10.08

 

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2018년 10월 08일

 

업데이트항목 : 

 

- Trojan[Ransom]/Win32.GenericCryptor526

- Worm.Ludbaruma.AC63

- Trojan.Ransom.GandCrab.Gen.215E

- Trojan-Ransom.Win32.Blocker.kpuo164

- Win.Ransomware.Gandcrab-6450061-126C

 

 

 외 60,502개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼