[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2018.12.12

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

업데이트일시 : 2018년 12월 12일

 

업데이트항목 : 

 

- Trojan-Ransom.Win32!O1B6

- Trojan.Ransom.24674490

- Trojan-Ransom.Win32!O853

- Trojan.DownLoader7.3730EBD

- Trojan.Regrun.dz137

 

 

 외 31,050개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼